Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Code of Conduct

Pres4

B3s Code of Conduct

B3s Code of Conduct* är en uppförandekod som gäller för samtliga medarbetare och dotterbolag inom B3-koncernen. Uppförandekoden finns till för att vi ska ha en gemensam grundsyn på arbetsmiljö, miljö, jämställdhet och CSR och hur vi ska agera mot varandra och våra kunder.

B3s Code of Conduct

Hörnstenar i B3-koncernens arbete är kundorientering, skickliga medarbetare och ett engagerat ledarskap. Vår långsiktiga framgång beror på vår förmåga att skapa värde för dem som vi finns till för – kunderna. Våra kunders uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar ska vara vägledande för vårt företag, våra medarbetare och vår verksamhet.

För att skapa en kultur som sätter kunden i främsta rummet krävs riktlinjer för vår verksamhet och ett personligt, aktivt och synligt engagemang från varje individ. Därför är det också viktigt för oss att skapa förutsättningar för nöjda medarbetare, något vi bland annat gör genom friheten att påverka sin egen arbetssituation.
Anette Billing, VD och koncernchef

1. Kodex

Medarbetarnas kodex finns beskriven i vårt ledningssystem och behandlas under introduktionen för nyanställda, samt i de arbeten som de enskilda bolagen lägger ner på till exempel gemensamma värderingar med möjlighet att agera utifrån personlighet och kunskapsnivå.

• Vi företräder kundens intressen
• Vi har respekt för individen: din kollega, din kund och dina branschkollegor.
• Vi verkar för att kundens lösningar blir så kostnadseffektiva som möjligt.
• Vi agerar professionellt i våra relationer med kundens personal och andra resurser som kunden använder för uppdragen. Smidighet, hjälpsamhet och serviceanda är centrala nyckelord.
• Vi följer kundens riktlinjer men vi skall alltid kunna komma med förslag till förbättringar eller alternativ där så är nödvändigt och önskvärt.
• Vi känner ödmjukhet när det gäller egna brister och förslag till förbättringar till nytta för kunden.
• Vi har en balanserad hantering av eventuella brister i kundens miljö, som kännetecknas av ansvar och ”rätt mått” av konfidentialitet. Respekt för affärshemligheter – egna och andras – ingår som en del av anställningen och i anställningsavtalet.
• Vi har ett ansvar för hur vi använder IT-system och B3s kanaler och kopplingar. Detta inbegriper ansvar för att B3s namn inte figurerar i tveksamma (och självklart inte olagliga) sammanhang.
• B3 loggar inte användning av mobiler och internetanvändning normalt. B3 förbehåller sig dock rätten att logga vad som krävs för att uppfylla krav i svensk lag/affärsavtal med kunder. Loggning och versionshantering förekommer avseende för verksamheten kritiska dokument. Hur vi hanterar loggning, lagring och personuppgifter skall vara transparent för våra intressenter vid förfrågan.
• Vi strävar efter att vara omtyckta i kundens miljö och vi lägger stor vikt vid att passa in i miljön.
• Vi respekterar upphovsrätten i skrift, bildmaterial och kod.
• B3 ska uppfattas som ett modernt företag och som sådant vara miljömedvetet – vilket även påverkar alla anställdas vardag.

2. Miljöarbete och miljöpolicy

B3 ska bidra till ett hållbart samhälle.
• B3 ska erbjuda en god och hälsosam arbetsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö.
• B3 ska kartlägga sin miljöpåverkan och har som mål att årligen minska sin klimatpåverkan.
• B3 ska verka för att arbeta i kundprojekt som ger positiv miljöpåverkan och med perspektivet hur aktuella projekt och uppdrag påverkar miljön.
• B3 ska kartlägga tjänsteresande och dess miljöpåverkan med målet att årligen minska miljöpåverkan från företagets förmånsbilar.

2.1 Miljöpolicy

De lokaler och de underleverantörer B3 använder skall vara miljöinriktade. Bolaget skall kartlägga sin miljöpåverkan och ständigt sträva efter att minska miljöpåverkan, förebygga föroreningar och ständig förbättra sitt miljöarbete.
B3 ska följa de lagar och andra krav som är relevanta för vårt miljöarbete. Förbrukningsartiklar skall vara av återvinningsbar/återvunnen karaktär och miljögodkänt där det är möjligt.
Källsortering skall ske enligt fastställda normer ifrån företagets miljöansvarige.

3. Arbete med mångfald

B3 bedriver ett aktivt arbete med träffar och diskussioner inom mångfald och jämställdhet ambitionen att få fler kvinnor/tjejer att söka sig till branschen i stort.
B3s mångfaldsarbete omfattar ett flertal områden som till exempel arbetsförhållanden, möjlighet att förena föräldraskap och arbetsliv, diskriminering, ojämn könsfördelning på arbetsplatsen och lönejämförelse.
Syftet med mångfaldsarbetet är att öka jämställdhet och mångfald. I arbetet kan vi arbeta vidare från att synliggöra till att medvetandegöra. Vi på B3 ser jämställdhet som en självklarhet och att mångfald berikar.

3.1 Kompetensutveckling

B3s medarbetare ska utvecklas i sin roll och ges stor individuell frihet när det gäller kompetensutveckling. B3 har implementerat ett systemverktyg för kompetenshantering för att där kunna följa upp kompetensutvecklingen på ett än mer strukturerat sätt.

3.2 Trakasserier

Ingen ska behöva utstå trakasserier eller diskriminering på sin arbetsplats. Vår definition av begreppen trakasserier och sexuella trakasserier överensstämmer med definitionerna i Diskrimineringslagen. B3s policy och handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakasserier beskriver att B3s verksamhet ska vara helt fri från trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Alla medarbetare ska känna sig trygga och respekterade på sin arbetsplats. Det är den person som har utsatts som avgör vad som är oönskat, ovälkommet eller kränkande. Alla medarbetare ska ha kännedom om denna policy samt handlingsplanen och därmed även känna till hur B3 agerar vid förekomsten av trakasserier eller kränkningar.

3.3 Mångfald

B3 ser sina medarbetares olikheter, förutsättningar och erfarenheter som tillgångar i verksamheten. Mångfald skapar också en annan typ av dynamik i en personalgrupp vilket kan ge perspektiv och impulser till nya tankar och idéer. B3s Jämställdhets- och mångfaldspolicy beskriver hur vår övertygelse att en jämlik arbetsplats som förespråkar mångfald är mer kreativ, effektiv och utvecklande.

B3 tittar på helheten, vad vi kan åstadkomma tillsammans för att utvecklas och lyckas i det vi gör. Med utgångspunkt från jämställdhetsarbetet ska B3s chefer med personalansvar arbeta medvetet med mångfald och därigenom sprida och fördjupa medvetandet om jämställdhet och mångfald i arbetslivet hos medarbetarna. Med mångfald menar vi de olikheter som gör oss alla unika; så som ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, fysiska förutsättningar, religion, trosuppfattning, sexuell läggning samt olika sätt att tänka och agera.

3.4 Rekrytering

B3 rekryterar efter kompetens och erfarenhet och gör därvid ingen åtskillnad mellan kön, etnicitet, religiös tillhörighet etc. Samma villkor erbjuds alla kandidater. Vi vill förbättra fördelningen män/kvinnor på B3 och jobbar därför aktivt för att rekrytera fler kvinnor. Ett sätt att göra detta är att involvera konsulterna i att hitta fler kvinnliga kandidater och att uppmuntra kvinnligt nätverkande samt synliggöra våra kvinnliga chefer och medarbetare både i rekryteringssammanhang och i kommunikationsmaterial som webb och årsredovisning etc.

4 Arbetsmiljö

Personalvårdsfrämjande arbete är en central del i B3s bolagsbyggande och omfattar arbetsmiljön i stort såväl som för den enskilda individen, medarbetarnas hälsa och deras utveckling, både personlig och yrkesmässig. Detta arbete utgörs av en helhet som består av grundläggande värderingar, en fungerande arbetsmodell, genomförande av relevanta aktiviteter samt utveckling och förbättring av verksamheten.

4.1 Värderingar och målbilder som styr vårt personalvårdande arbete

Vi tycker det är viktigt att trivas på jobbet och ha kul!
Vi ska ha balans i livet, mellan arbete och fritid, och uppmuntrar till motion, friskvård och wellness
Vi har högt i tak – vi tror på ledarskap, inte hierarki
Vi visar varandra uppskattning och ger feedback
Vi värdesätter frihet och delaktighet, medarbetare involveras alltid i beslut som berör denne
Vi tror på individens förmåga att ta ansvar och uppmuntrar personligt entreprenörskap
Vi ska vara ett företag som löser problem åt våra kunder
Vi ska vara ett bra företag att investera tid eller pengar i.

5 Korruption

Förbud mot bestickning och korruption är reglerat i lag och gäller självklart. Observera dock att vissa organisationer, kundavtal, ramavtal samt branschstandarder (där vi är medlemmar) kan ha ännu striktare riktlinjer och förtydliganden än vad lagen anger.

6 Hållbarhet

Det är viktigt för oss att vara ett etiskt och transparent bolag som på bästa sätt bidrar till en hållbar samhällsutveckling och att vi har goda relationer till samhället. Detta innebär ett medvetet arbete för att minimera vår organisations negativa påverkan, men syftar också till ett ännu mer idogt arbete att främja våra möjligheter till att bidra positivt, såväl som organisation som på medarbetarnivå. Vi ser många fördelar med att arbeta med vårt sociala ansvarstagande.

6.1 Ägarperspektivet

• Möta upp mot kommande lagkrav
• Möta upp mot interna och externa befintliga krav och önskemål

6.2 Medarbetarperspektivet

• Ge möjlighet för medarbetarna att engagera sig i hållbarhetsfrågor
• Nuvarande och kommande medarbetare vill arbeta på ett bolag som tar ansvar för, och bidrar till, en bra samhällsutveckling

6.3 Kundperspektivet

• Möta upp hållbarhetskrav som ställs av våra kunder
• Vårt varumärke stärks mot nuvarande och potentiella kunder där hållbarhetsperspektivet är viktigt.
• Positiv påverkan på människor och miljö - hållbarhetsanpassade tjänster

7 Kommunikation och informationspolicy

Ambitionen är att B3s kommunikation ska präglas av öppenhet, tillförlitlighet, tillgänglighet och snabbhet. Vidare skall informationen vara lättförståelig för mottagaren och möta de krav som t.ex. Stockholmsbörsen kräver när det gäller kurspåverkande information. Bolaget skall lämna korrekt, relevant och tillförlitlig information samtidigt till alla sina aktieägare, kapitalmarknad, samhälle och media. Bolaget följer börs- och värdepapperslagstiftning samt övriga lagar, förordningar och regler för börsnoterade aktiebolag i Sverige.

8 Avvikelser och visselblåsare

B3 Consulting Group strävar efter att erbjuda en trygg arbetsmiljö där var och en ska känna sig fri att framföra sina synpunkter. Det står medarbetarna fritt att vid behov använda sig av den rapporteringskanal som beskrivs i vår Visselblåsarpolicy. Om du känner dig bekväm med det rekommenderar vi i första hand att du vänder dig till närmste chef, HR, annan person i företagsledningen eller styrelsens ordförande. I andra hand kan du även välja att anonymt skicka ett brev till B3s postadress adresserat till VD eller styrelseordföranden.

Kontakta oss