Integritetspolicy

B3 värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. All behandling av personuppgifter sker utifrån kraven i dataskyddsförordningen och andra tillämpliga lagar.

B3 Consulting Group AB (tidigare B3IT Management AB) 556606-3300 och bolag inom koncernen (nedan benämnda B3) är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker i respektive bolag inom koncernen. B3 ansvarar för den behandling som sker på våra webbplatser.
Nedan finner du mer information om hur vi ansvarar för och behandlar dina uppgifter.

B3 behandlar dina personuppgifter,

  • för fullföljande av våra åtaganden i uppdrag och tjänster.
  • när du söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss.
  • när du anmäler dig som kund eller intressent till våra tjänster, nyhetsbrev m.m.
  • när du anmäler dig till att delta i våra kurser och seminarier.
  • när du söker kontakt med oss i övrigt, till exempel genom besök på våra kontor.
  • när du deltar i olika typer av undersökningar som vi utför.
  • när du är leverantör till oss i koncernen.

Vi registrerar primärt kontaktuppgifter som den registrerades namn, adress, telefonnummer och e-postadress. För företagsföreträdare eller organisationsföreträdare registrerar vi primärt namn på kontaktpersoner, befattning och avdelningstillhörighet samt adress, telefonnummer och e-postadress till arbetsplatsen. I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna till B3.

Om du vid anmälan till seminarium eller liknande aktiviteter anger att du önskar viss kost eller har andra önskemål, förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss och kommer att hanteras av berörda personer på B3. Uppgifter om kost raderas inom kort efter att själva träffen eller mötet skett.

B3s registrerar inte personnummer eller känsliga personuppgifter såsom uppgift om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexuell läggning. Om du lämnar sådana uppgifter till oss, till exempel om du söker jobb hos oss, så samtycker du till att vi hanterar dem.

De personuppgifter som du lämnar hos oss registreras i våra system och används för det ändamål den del av vår verksamhet som den är avsedd för.

Dina kontaktuppgifter, som företrädare för ett företag eller organisation, kommer att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av våra tjänster.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseanmälningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Den information du lämnar till B3 kan komma att lagras och lämnas ut till våra samarbetspartners, det vill säga till personer eller företag utanför B3 som vi har avtal med, i den utsträckning det krävs för att administrera vårt åtagande. I dessa situationer är B3 personuppgiftsansvarig och de leverantörer som vi använder är personuppgiftsbiträden.

Personuppgiftsbiträdena är skyldiga att följa B3s instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av B3s instruktioner. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder enligt vår instruktion eller avtal för att skydda dina personuppgifter.
Personuppgifter kan även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndigheters beslut.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till en tredje part om vi inte har ett uttryckligt tillstånd till det.

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande eller motsvara din intresseanmälan till oss. Vår strävan är att ta bort alla personuppgifter som inte länger används till det ändamål vi har samlat in det för senast två år efter användandet. Vi kommer eventuellt att lagra uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka B3s rättsliga intressen. Avidentifierade uppgifter kan vi komma att spara för statistikändamål.

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du vända dig till vårt personuppgiftsombud och skriftligen begära ändring.

Du har rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av B3. Du kan då begära detta skriftligen av vårt personuppgiftsombud per e-post pub@b3.se eller till vår postadress.

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över internet eller i tekniska system. Inga system är helt skyddade för intrång eller andra säkerhetsrisker. B3 har vidtagit rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Som besökare behöver du normalt inte lämna några personuppgifter för att kunna använda våra webbplatser. Våra webbplatser kan samla in standard logg-information, däribland din IP-adress, typ av webbläsare och språk, tider för besök och adresser till refererande webbplatser, men detta går inte att spåra till enskilda personers användande. Vi använder oss av kontaktformulär på våra sidor där du som användare själv kan välja att fylla in din epost-adress för att bli kontaktad. Vi behandlar dessa kontaktuppgifter i enlighet med vår ”Behandling av personuppgifter”, läs mer ovan.

För att tillse att B3s webbplatser sköts väl och för att kunna förbättra navigeringen på webbplatserna använder vi eller våra tjänsteleverantörer cookies (små textfiler som lagras på användarens dator). Du hittar mer information om hur vi använder "cookies" i vår cookie policy.

Våra webbplatser kan innehålla olika bloggar, forum, wikis och andra social media-applikationer eller tjänster som tillåter dig att dela innehåll med andra användare (kollektivt "Social Media-applikationer). Alla personuppgifter eller annan information som du bidrar med i någon Social media-applikation kan läsas, inhämtas och användas av andra användare av denna Social media-applikation, B3 har lite eller ingen kontroll över detta. B3 tar inget ansvar för någon annan användares användning, missbruk, felaktigt tillskansande av personuppgifter eller annan information som du bidragit med i någon Social media-applikation.

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar vilket gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. B3 använder cookies för att ge våra besökare på webbplatsen den bästa möjliga användarupplevelsen. Vi använder också tredjepartscookies för att med Google Analytics mäta besökarantal, hur länge besökaren stannar på webbplatsen, registrera trafikkälla m.m. Vi använder även Google Tag Manager.

B3 kan komma att upprätta statistik över antal besök, antal gånger enskilda sidor eller inlägg läses. Statistiken ligger till grund för att vi baserat på data, ska kunna optimera innehållet för besökarna. Därför kan vi komma att samla in uppgifter om domännamn, webbläsare och operativsystem, tidpunkt då du gick in på vår webbsida och varifrån du eventuellt länkade dig in.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du inte att cookies ska lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte. Tänk på att om du tar bort eller blockerar cookies så påverkar det användarupplevelsen och vissa delar av vår webb kommer kanske inte att vara fullt fungerande.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta vårt personuppgiftsombud för koncernen.
E-post: pub@b3.se eller till vår postadress.