INTERVJU

”Digitala tjänster ökar tillgängligheten inom vården”

Genom att installera surfplattor direkt hos patienterna har Stockholms Sjukhem skapat moderna digitala kommunikationsvägar som både ger en ökad trygghet för vårdtagare och effektiviserar arbetet inom organisationen. Projektet som drivs inom ASIH, avancerad sjukvård i hemmet, i Bromma, för patienter i behov av palliativ vård har fått mycket bra respons. Maria Svalstedt Malmén från B3 Healthcare Consulting är projektledare för införandet.

Digital kommunikation kompletterar den befintliga vården och kan erbjuda både patienter och närstående fler kontaktvägar och en chans till större delaktighet. Dessutom kan antalet fysiska besök minskas, vilket varit en stor fördel i dessa tider präglade av Covid 19, berättar Maria Svalstedt Malmén.

Berätta vad du gör i din roll?

Jag är projektledare för Stockholms Sjukhems digitala satsning på att erbjuda flexibla kommunikationslösningar för patienter som får palliativ vård i hemmet i Bromma. Som grund för projektet har vi utgått ifrån patienternas, närståendes och vårdpersonalens behov som i många fall kan lösas genom digitala kanaler. I ett pilotprojekt testar vi nu digital kommunikation med hjälp av surfplattor i hemmen för att se hur det svarar mot patienternas behov och responsen vi fått har hittills varit mycket god.

Vad kan patienterna göra med surfplattan?

Patienterna kan exempelvis föra videosamtal med vårdpersonalen eller ställa frågor eller meddela sig i en chattfunktion och få svar. Chattfunktionen ger även patienten en bra överblick av sin vårdhistorik då svaren sparas och kan läsas igen i efterhand. Andra funktioner är att patienterna kan få påminnelser när det är dags att ta mediciner, beskriva vad de behöver och vid behov även kunna ta mätvärden som vårdpersonal kan följa.

Vad skapar det för värde?

Patienterna tycker det känns tryggt att lätt kunna komma i kontakt med vården, samtidigt som det sker på egna villkor och vid tider som passar. Vissa enklare frågor och kontroller kan göras direkt digitalt vilket minskar antalet fysiska besök. För vårdpersonalen ger det en besparing i tid samtidigt som flexibiliteten och tillgängligheten ökar.

Vad är mest spännande med ditt uppdrag?

Jag brinner verkligen för att få skapa mervärde och ökad trygghet för patienter med hjälp av digitala tjänster. Jag har löpande genom projektet haft en tät dialog med patienterna och responsen har varit väldigt god. Det är verkligen roligt att jobba så nära slutanvändarna och få snabb återkoppling. Projektet är ett bra exempel på vilka nya möjligheter digitalisering kan ge, och jag är säker på att digital kommunikation kommer införas på fler håll inom sjukvården framöver.

Maria Svalstedt Malmén

Jag brinner verkligen för att få skapa mervärde och ökad trygghet för patienter med hjälp av digitala tjänster.