HÅLLBARHET

Väsentlighetsanalys

Under 2023 har EU publicerat en första version av nytt regelverk för hållbarhet, CSRD. Regelverket förväntas införas den 1 januari 2025, men B3 väljer att i hållbarhetsredovisningen redan för 2023 publicera viss bakomliggande information för att visa transparens mot kommande regelverk.

Det som avgör om ett visst hållbarhetsperspektiv ska omfattas av kommande redovisningar är sannolikheten och allvarlighetsgraden av dess påverkan på människa och miljö, påverkansväsentlighet. I ett andra steg kommande år kommer även respektive storlek på perspektivets finansiella effekt att beaktas. Av den anledningen publiceras här en sammanfattning av koncernens dubbla väsentlighetsanalys. Den visar en bedömning av vilka hållbarhetsaspekter som bedöms ha störst påverkan för B3s nyckelintressenter inom affärsverksamheten, dvs våra kunder, medarbetare, leverantörer och ägare.

Dubbel väsentlighet

I matrisen nedan redovisas aktuell dubbel väsentlighetsanalys från B3. Redovisningen bygger på bedömning av allvarlighetsgrad baserat på intern påverkan från koncernen samt vilken finansiell effekt på koncernen denna påverkan potentiellt kan ha. Resultatet av dessa bedömningar ligger till grund för den mer omfattande framtida redovisning av hållbarhetsinformation som CSRD-regelverket kräver.

Väsenlighetsanalys
B3s kontor