06 dec 2018

B3 stödjer Läkare Utan Gränser

I år skickar vi inte ut några vanliga julkort till våra kunder. Istället ger B3 återigen en gåva till ”Läkare Utan Gränser” som gör ett fantastiskt och viktigt arbete för att hjälpa nödställda runtom i världen, både vid krigsutbrott, naturkatastrofer och epidemier.

Dessutom uppmuntrar vi alla medarbetare att toppa detta genom att ge en egen gåva till valfri hjälporganisation. 

 

Korta fakta om "Läkare Utan Gränser"

Läkare Utan Gränser har idag projekt i ett 70-tal länder. De flesta drivs i samarbete med lokala hälsomyndigheter, men vissa fungerar helt i egen regi. I projekten arbetar både internationellt och lokalt anställd sjukvårdspersonal. 

Den medicinska verksamheten är mycket bred, med projekt både i städer och på landsbygden och arbete på såväl stora sjukhus som små hälsokliniker. I vissa områden finns även mobila kliniker för att nå ut till otillgängliga platser där många människor annars inte skulle få tillgång till hälso- och sjukvård. 

Läkare Utan Gränser arbetar i olika typer av krissituationer

Vissa insatser är akuta, som till exempel vid naturkatastrofer som efter tyfonen i Filippinerna eller epidemier. Då skickar man ut medicinsk och icke-medicinsk personal i fält med kort varsel efter en snabb behovsbedömning. Andra projekt pågår under längre tid. Det kan handla om att bistå med hälso- och sjukvård i konfliktområden som t ex Syrien, där sjukvårdsstrukturen raserats, men också i post-konfliktområden, där samhället inte ännu har hunnit bygga upp ett fungerande sjukvårdssystem.

Läkare utan Gränser ger också hälso- och sjukvård till grupper som av olika anledningar är utestängda från vanlig sjukvård. Så är fallet för papperslösa flyktingar i Europa och för vissa etniska minoriteter för att nämna några exempel.

Läkare Utan Gränser driver både så kallade vertikala projekt, koncentrerade på en särskild sjukdom som t ex malaria, och så kallade horisontella projekt, inriktade på bredare allmänvård.