27 feb 2017

Rekordår för B3IT

"Året avslutades med ett starkt fjärde kvartal, då satte vi nya rekord, både vad gäller intäkter, resultat och antal medarbetare"
Sven Uthorn, VD och koncernchef. Läs hela VD-ordet i bilagd rapport.

Fjärde kvartalet, okt – dec 2016

 • Omsättningen uppgår till 148,5 (114,5) MSEK, vilket ger en tillväxt om 29,7 (24,2) procent, varav 27,8 (11,2) procent organiskt
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgår till 12,5 (12,0) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 8,4 (10,5) procent
 • EBITDA justerat för noteringskostnad om 2,5 MSEK uppgår till 15,0 (12,0) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 10,1 (10,5) procent
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgår till 11,2 (10,7) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 7,5 (9,3) procent
 • EBIT justerat för noteringskostnad uppgår till 13,7 (10,7) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 9,2 (9,3) procent
 • Resultat efter skatt uppgår till 7,7 (7,9) MSEK
 • Vinst per aktie före och efter utspädning: 1,04 (1,43) SEK

Helår, jan – dec 2016

 • Omsättningen uppgår till 488,5 (382,5) MSEK, vilket ger en tillväxt om 27,7 (23,0) procent, varav 21,7 (14,0) procent organiskt
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgår till 44,1 (37,7) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 9,0 (9,8) procent
 • EBITDA justerat för noteringskostnader om 5,4 MSEK uppgår till 49,5 (37,7) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 10,1 (9,8) procent
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgår till 38,7 (33,1) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 7,9 (8,7) procent
 • EBIT justerat för noteringskostnader uppgår till 44,1 (33,1) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 9,0 (8,7) procent
 • Resultat efter skatt uppgår till 27,4 (23,7) MSEK
 • Vinst per aktie före och efter utspädning: 3,54 (3,62) SEK


För fullständig rapport se bilaga:
 B3ITs BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2016

För ytterligare information, kontakta gärna:
Sven Uthorn, VD och koncernchef, 070-899 36 70
Harriet Piscator, CFO, 070-317 47 99

Annette Björklund, IR-ansvarig, 072-700 70 82, annette.bjorklund@b3it.se

Denna information är sådan information som B3IT Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 februari 2017 kl. 08.00 CET.