08 nov 2017

Fortsatt kraftig tillväxt, satsningar som utvecklar affären

”Tillväxten för B3IT fortsätter oförtrutet på fjortonde året i rad med ett nytt omsättningsrekord för ett tredje kvartal på 130 MSEK. Förutom att växa snabbt utvecklar vi även våra affärer inom nya områden. Det är en källa till stor glädje för mig när driftiga entreprenörer väljer B3IT som bas för att förverkliga sina affärsidéer. Med de satsningar vi gjort under året, har vi lagt grund för en fortsatt rask utveckling i syfte att fortsätta den resa som hittills gett 56 kvartal i följd med lönsamhet kombinerat med hög tillväxt.”

Sven Uthorn, VD och koncernchef, B3IT. För hela VD-ordet, se bilagd rapport. 


Tredje kvartalet, juli – september 2017
  

 • Omsättningen uppgår till 129,7 (100,1) MSEK, vilket ger en tillväxt om 29,6 (22,5) procent, varav 4,1 (20,3) procent organiskt  
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgår till 3,9 (6,5) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 3,0 (6,5) procent 
 • Tillväxtsatsningar belastar kortsiktigt rörelseresultatet. Rekrytering och förvärv har ökat antalet medarbetare med 40 (19) under tredje kvartalet.
 • B3IT förvärvar 100 procent av konsultbolaget Sentensia Q AB med en omsättning om 49,0 MSEK och ett rörelseresultat om 6,2 MSEK det senaste verksamhetsåret
 • Resultat efter skatt uppgår till 1,5 (3,9) MSEK 
 • Vinst per aktie före och efter utspädning uppgår till 0,19 (0,41) SEK 

Nio månader, januari – september 2017  

 • Omsättningen uppgår till 431,5 (340,0) MSEK, vilket ger en tillväxt om 26,9 (26,9) procent, varav 10,5 (19,1) procent organiskt  
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgår till 17,5 (27,5) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 4,1 (8,1) procent 
 • Rekrytering och förvärv har ökat antalet medarbetare med 119 (42) under årets första nio månader. Från 1 oktober 2016 innebär det en ökning med 129 (55) medarbetare
 • Resultat efter skatt uppgår till 10,6 (19,7) MSEK 
 • Vinst per aktie före och efter utspädning uppgår till 1,38 (2,47) SEK 

Se bilaga för fullständig rapport.


För ytterligare information kontakta:

Sven Uthorn, VD och koncernchef, 070-899 36 70
Harriet Piscator, CFO, 070-317 47 99
Annette Björklund, IR-ansvarig, 072-700 70 82, annette.bjorklund@b3it.se 


Denna information är sådan information som B3IT Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 november 2017 kl. 08.00 CET.