24 aug 2016

Rekordkvartal för B3IT

Med halvårsskiftet 2016 stänger B3IT sitt 51:e kvartal i rad med lönsamhet under hög tillväxt. Tillväxten under kvartalet uppgår till hela 36 procent och omsättningen uppgår därmed till 128 MSEK. 

- Eftersom det är första gången vi delårsrapporterar som noterat bolag, är det extra glädjande att kunna rapportera nya rekord – både i intäkter, resultat, kassaflöde och antal medarbetare, säger Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3IT. 

Första halvåret, januari-juni 2016

 • Omsättningen uppgår till 239,9 (186,3) MSEK, vilket ger en tillväxt om 28,8 (20,5) procent, varav 18,5 (15,5) procent organiskt
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgår till 23,7 (20,1) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 9,9 (10,8) procent
 • EBITDA justerat för noteringskostnader om 2,9 MSEK uppgår till 26,6 (20,1) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 11,1 (10,8) procent
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgår till 21,0 (18,1) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 8,8 (9,7) procent
 • EBIT justerat för noteringskostnader uppgår till 23,9 (18,1) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 10,0 (9,7) procent
 • Resultat efter skatt uppgår till 15,8 (13,2) MSEK
 • Vinst per aktie före och efter utspädning uppgår till 2,18 (1,87) SEK

Andra kvartalet, april-juni 2016

 • Omsättningen uppgår till 127,6 (93,6) MSEK, vilket ger en tillväxt om 36,3 (17,6) procent, varav 27,6 (10,7) procent organiskt
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgår till 10,3 (9,1) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 8,1 (9,7) procent
 • EBITDA justerat för noteringskostnader om 2,9 MSEK uppgår till 13,2 (9,1) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 10,3 (9,7) procent
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgår till 9,0 (8,1) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 7,1 (8,7) procent
 • EBIT justerat för noteringskostnader uppgår till 11,9 (8,1) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 9,3 (8,7) procent
 • Resultat efter skatt uppgår till 6,7 (5,8) MSEK
 • Vinst per aktie före och efter utspädning uppgår till 0,88 (0,84) SEK

Händelser under första halvåret

 • B3IT får efter ramavtalsupphandlingar förnyat förtroende hos Stockholms läns landsting, Försäkringskassan och Statens Tjänstepensionsverk               
 • B3IT på tredje bästa plats i sin storleksklass när Great Place To Work utsåg ”Sveriges Bästa Arbetsplatser 2016”
 • I maj beslutade årsstämman om utdelning till aktieägarna om 3,24 SEK/aktie, totalt 17,0 MSEK
 • Aktierna i B3IT noteras på Nasdaq First North Premier med första handelsdag 13 juni
 • Genom nyemitterade aktier tillförs B3IT kapital om 50,0 MSEK före transaktionskostnader, vilket ger en soliditet om 33,5 procent jämfört mot 22,0 procent per 31 december 2015

Händelser efter periodens slut

 • B3IT förvärvar den Stockholmsbaserade konsultverksamheten i Site of Knowledge AB, vilken omsatte cirka 11 MSEK under 2015


För fullständig rapport se bilaga.


För ytterligare information, kontakta gärna:
Sven Uthorn, VD och koncernchef, 070-899 36 70
Harriet Piscator, CFO, 070-317 47 99

Annette Björklund, IR-ansvarig, 072-700 70 82, annette.bjorklund@b3it.se 

Denna information är sådan information som B3IT Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2016 kl 08.00 CET. Certified Adviser är FNCA Sweden AB.