12 maj 2016

50 kvartal av lönsam tillväxt

Första kvartalet, jan-mars 2016

  • Omsättningen uppgick till 112,3 (92,7) MSEK, vilket ger en tillväxt om 21,1 (23,8) procent, varav 9,5 (20,6) procent organiskt
  • Tillväxt exklusive licensförsäljning uppgick till 28,3 (16,6) procent, varav 15,9 (13,5) procent organiskt
  • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 13,4 (11,0) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 11,9 (11,9) procent
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 12,0 (10,0) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 10,7 (10,8) procent
  • Resultat efter skatt uppgick till 9,1 (7,4) MSEK
  • Resultat per aktie före- och efter utspädning uppgick till 1,33 (1,02) SEK

 

”Med första kvartalet 2016 har nu B3IT sedan starten 2003 presterat 50 kvartal i rad med lönsamhet. Därtill har vi även sedan start visat obruten tillväxt varje år.”
Sven Uthorn, verkställande direktör

Ta del av B3IT:s delårsrapport för första kvartalet 2016 här

För ytterligare information
Sven Uthorn, VD, 070-899 36 70
Harriet Piscator, CFO, 070-317 47 99
Annette Björklund, IR-ansvarig, 072-700 70 82, annette.bjorklund@b3it.se