26 sep 2013

B3IT vinner nya ramavtal med SKL Kommentus

SKI har nu för första gången genomfört en samordnad upphandling av IT-konsulttjänster inom kommun- och landstingssektorn. Upphandlingen har skett länsvis och omfattar sex olika kompetensområden. Löptiden för de nya avtalen är 2 år, med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.

De nya ramavtalen ger B3IT helt nya affärsmöjligheter hos Sveriges kommuner och landsting. Totalt handlar det om ca 400 avropsberättigade parter.

- Nu blir det betydligt lättare för upphandlingsansvariga hos kommuner och landsting att ropa av våra tjänster. Framförallt ser vi nya möjligheter för vår satsning inom digitala kanaler, där vi idag kan erbjuda en rad olika tjänster t ex ifråga om intranätlösningar och mobil webb, säger Sven Uthorn, VD för B3IT.

B3IT har ett tydligt fokus på seniora konsulter och har sedan tidigare genomfört ett stort antal uppdrag mot landstingen, främst projektledning och förändringsledning inom IT i vården.

Kort bakgrund

Sveriges Kommuner och Landsting Kommentus Inköpscentral AB (SKI) publicerade i november 2012 en upphandling av IT-konsulttjänster. Upphandlingen omfattade 21 län och 6 kompetensområden:

  • Verksamhetsutveckling och strategi
  • Ledning och styrning
  • Systemutveckling förvaltning och infrastruktur
  • Arkitekter
  • Informationssäkerhet
  • Användbarhet information och webb

20 konsultföretag per teknikområde och län har nu valts ut som ramavtalsleverantörer.
B3IT har framförallt varit framgångsrika när det gäller roller inom områdena ”Arkitekter”, ”Informationssäkerhet” samt ”Användbarhet information och webb”.