VD har ordet


  

Vi inleder 2019 med ett nytt bästa Q1 någonsin i företagets historia. Efter ett svagare Q4 ökar vi åter tillväxttakten till 18 procent, vilket tar oss till nya rekordnivån 217 MSEK. Även rörelseresultatet på 15,3 MSEK överträffar fjolårets. Rörelsemarginalen hamnar strax under fjolårets, då resultatet tyngs med 2,8 MSEK av ett par kostnadsposter av övergående karaktär – det handlar dels om anpassningar i organisationen, dels om en ökad köpeskilling till följd av att ett av våra förvärvade bolag utvecklats bättre än väntat. Med detta stänger vi Q1 2019 som det sextioandra vinstgivande kvartalet i rad sedan företagets start och en fortsatt offensiv tillväxt som nu går in på 16:e året i rad.

Rekrytering

Mest glädjande under kvartalet är att vi lyckats nettoöka antalet medarbetare med 40 personer. Med totalt 649 medarbetare är vi vid kvartalets slut 22 procent fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Vi tar det som ett kvitto på både vår höga aktivitet och attraktivitet i rekryteringsmarknaden.

En notabel händelse i anslutning till detta är att vi nu rullar igång vårt Rising Star-program, där vi bland 150 sökande haft förmånen att välja ut ett 10-tal lovande förmågor, med sikte på att ge dem en flygande start i sin konsultkarriär genom att varva uppdrag med utbildningspass i ett ettårigt program.

Marknaden

I kundmarknaden möter vi en fortsatt stark efterfrågan, vilket resulterat i att vi ökar intäkterna framförallt inom industri, media och underhållning samt handel. Vi upplever en fortsatt återhållsamhet i stora delar av den offentliga sektorn – både inom myndigheter, landsting och kommuner – vilket framförallt påverkar vårt affärsområde Digital Management negativt. Vi har samtidigt en fortsatt stark tillväxt inom övriga tre affärsområden där särskilt affärsområde Digital Innovation sticker ut med 63 procent tillväxt och kraftig resultatökning.

Drivkraften i marknaden handlar framförallt om innovation och effektivisering. Även om vi har hög tilltro till möjligheterna inom offentligsektorn, ser vi att konkurrenstrycket på privatsidan driver kunderna att tänka mer offensivt kring digitalisering.

Resan framåt

Med kombinationen av organisk och förvärvad tillväxt har vi successivt byggt upp B3 Consulting Group till en verksamhet med allt större kapacitet, erfarenhetsbas och kompetensbredd. Detta gör oss utomordentligt väl positionerade att ta rollen som digital partner hos våra kunder och att hjälpa dem framåt, både i rollen som rådgivare och genomförare. Därigenom levererar vi också på vårt varumärkeslöfte: att hjälpa de främsta företagen och organisationerna att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Att omsätta detta i aktieägarvärde över de kommande åren handlar om att fortsätta driva en offensiv tillväxt, men också om att fokusera på djupare kundrelationer med selekterade kunder och att utveckla affären mot förädlade tjänster, teamleveranser och projektåtaganden.

Förstärkning i ledning

Avslutninsgvis vill jag också välkomna Lars Fransson till B3s koncernledning och till rollen som ny chef för affärsområde Digital Management. Lars har med sig 25 års erfarenhet av konsultföretagande, av att bygga och utveckla kundrelationer samt av paketering och förädling av tjänsteleveranser. Han kommer att ha en viktig roll i vår fortsatta utveckling.

Sven Uthorn