VD har ordet


  

2018 blev det bästa året hittills i B3s historia, med rekord i omsättning, resultat och antal medarbetare. Med det avslutar vi vårt 15:e tillväxtår i rad sedan bolagets start, och 61:a kvartalet i rad med positiv lönsamhet.

Vi stänger året, med en resultatförbättring på EBIT-nivå med 28 procent till nya rekordnivån 47.1 MSEK samtidigt som intäkterna växer 17 procent till 726 MSEK, också det rekord.

Q4 blev dock sämre trots en generellt sett fortsatt god efterfrågan i kundmarknaden. Den utdragna budgetprocessen i offentlig sektor efter höstens val gjorde att många angelägna kundprojekt fått vänta på realisering. Detsamma gäller bank- och finanssektorn, som fortsatt har visat återhållsamhet under hösten. Båda effekterna har haft en negativ påverkan på vårt affärsområde Digital Management, som har en otillfredsställande intäkts- och resultatutveckling under Q4, vilket har lett till en otillfredsställande vinst per aktie. Även om vi ser en viss återhämtning efter nyår vidtar vi åtgärder vad gäller kundprioriteringar, struktur och intern effektivitet.

Samtidigt gläds vi åt en fortsatt stark utveckling i övriga verksamheter. Affärsområde Digital Innovation, som utvecklar programvara, produkter och tjänster åt våra kunder växer i intäkter med 46 procent och rörelseresultat med 77 procent under Q4. Även Digital Infra växer starkt och förbättrar lönsamheten, liksom affärsområde Nord, om än från en lägre nivå.

Totalt sett har vi flyttat fram våra positioner rejält under 2018.

Digital partner

  • Med namnbytet till B3 Consulting Group, och med vår nya varumärkesplattform har vi lagt grund för tydligare kommunikation och positionering som digital partner till våra kunder. Under vårt motto ”skapar möjligheter tillsammans” tar vi oss an uppgiften att råda, leda och stötta våra kunder genom alla skeden i en digitaliseringsprocess.
  • För många av våra kunder börjar digitaliseringsresan med fokus på ”kundens kund” – att skapa nya digitala kundupplevelser och bygga nya intäktsströmmar på nätet. Detta ligger till grund för vår snabbast växande verksamhet inom digitalbyrån Rebel & Bird, vars förmågor inom digital strategi och UX, har stärkts och kompletterats ytterligare med affärsledning, arkitekter och utvecklare.
  • Med förvärvet av Alenio Consulting, i början av 2019, stärker vi ytterligare vår förmåga som rådgivare i analys- och strategifas.

Geografisk expansion
Med etablering på fler lokalmarknader får vi tillträde till nya affärsmöjligheter, samtidigt som vi breddar vår rekryteringsbas.

  • Med förvärvet av Third Base har vi skaffat oss en kraftigt ökad närvaro i Öresundsregionen, nya kundrelationer, och kraftigt ökad kapacitet inom systemutveckling och mobilitet.
  • Med förvärvet av Reach Consulting etablerar vi oss också på Jönköpings- och Linköpings-marknaderna, samtidigt som vi skaffar oss ett bra fotfäste inom innovations- och tillverkningsindustri med systemutvecklare och teknikkonsulter.
  • Vidare har vi för första gången startat en B3-verksamhet utanför Sverige, genom etablering av ett intressebolag i Polen, som erbjuder konsulttjänster till polska och internationella kunder i Polen, samt i någon utsträckning även till svenska kunder.

Ökad kapacitet
Tillväxt är fortsatt av hög prioritet för B3 Consulting Group. Med ökad kapacitet kan vi ta oss an fler och större uppgifter, samtidigt som vi stärker vår förmåga att vinna status som ramavtalspartner eller ”preferred supplier” hos viktiga kunder. 

Vi har under året kraftigt ökat vår leveransförmåga, genom att knyta till oss ytterligare 116 medarbetare, en ökning med 24 procent till nya rekordsiffran 609.

Med detta som grund är vi väl positionerade för en fortsatt framgångsresa. Till alla våra medarbetare och kunder vill jag rikta ett varmt tack för ett spännande 2018. Det är med stor tillförsikt vi gått in i 2019 som ett ännu starkare bolag.

Sven Uthorn