13 april 2018

Årsstämma i B3IT Management AB (publ)

Aktieägarna i B3IT Management AB (publ), 556606-3300, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 maj 2018 kl. 16.00. Årsstämman kommer att avhållas i bolagets lokaler med adress Kungsbron 2, Stockholm. Registreringen påbörjas kl. 15.30.


Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag den 8 maj 2018,

dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman till bolaget senast tisdag den 8 maj 2018, kl. 12.00, under adress B3IT Management AB (publ), Att: Stämma, Box 8, 101 20 Stockholm, per telefon till 08-410 143 40 (uppge anmälan till årsstämma) eller per e-post till stamma@b3it.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd den 8 maj 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman ska till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten och övriga eventuella behörighetshandlingar, såsom registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.b3it.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tiden för kallelsen till 7 421 876, av vilka inga ägs av bolaget.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av minst en justeringsman.
 6. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och i samband därmed föredragning av verkställande direktören.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 11. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer med eventuella suppleanter.
 12. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer.
 13. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor samt redogörelse för valberedningens arbete.
 14. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 15. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning, instruktion till valberedningen samt ersättning till valberedningen.
 16. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (ändring av firma).
 17. Godkännande av närståendetransaktioner 
 18. Styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner, serie 2018:1.
 19. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier.
 20. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. 
 21. Stämmans avslutande. 

För fullständig kallelse, se bifogat pressmeddelande.

För mera information kontakta gärna: 
Annette Björklund, Investor Relations, annette.bjorklund@b3it.se, tel 072-7007082

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag med seniora konsulter inom IT och Management. Bolaget hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smarta IT-lösningar. B3IT strävar efter att bygga upp en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där konsulterna får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ses som ett kvitto på en långsiktigt hållbar framgångsmodell. B3IT hade över 490 medarbetare i december 2017. Omsättningen 2017 uppgick till 619,7 MSEK, med ett rörelseresultat om 36,8 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Örebro. Sedan december 2016 är B3IT noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3it.se 

Bifogade filer
Årsstämma i B3IT Management AB (publ)