Sitevision marketplace

Licensvillkor för B3 Vibes moduler på Sitevision Marketplace

Licensvillkor för B3:s moduler som tillhandahålls via Sitevision Marketplace

Cybersäkerhet

Definitioner

Definitioner

Leverantören

B3 Vibe AB, org.nr 556773-4008

Systemleverantören

Sitevision AB, org.nr 556624-7747

Systemet

Sitevision CMS

Beställaren

Den organisation som beställt modulen

Användaren

Den som använder Modulen

Licensvillkor

Dessa licensvillkor

Modulen

Modul som dessa licensvillkor avser

Tredjepartsleverantör

Leverantör av tjänster som ingår i modulen men som inte är framtagna av Leverantören

Tredjepartstjänst

Tjänst som ingår i Modulen som är framtagen av tredjepartsleverantör

Allmänt

Leverantören licensierar modulen till beställaren enligt dessa licensvillkor. Dessa villkor kompletterar de villkor som redan finns reglerade mellan beställaren och systemleverantören. I de fall då modulen är beroende av tredjepartstjänster så gäller de villkor som tredjepartsleverantören tillhandahåller.
Leverantören kan komma att spara grundläggande uppgifter om beställaren såsom namn och e-postadress i syfte att kunna informera om viktiga ändringar i modulen eller dess villkor. Leverantören tar inget ansvar för eventuella personuppgifter som sparas i modulen av beställare eller användare.

Betalning

I de fall där modulen är belagt med en löpande kostnad förbinder sig beställaren att genomföra löpande betalningar så länge som beställaren önskar nyttja modulen, fakturering sker årsvis via Sitevision AB. När testperiod tillämpas, har beställaren rätt att testa modulen under en begränsad tid utan kostnad.

Användning av modulen

Beställaren har rätt att använda modulen på webbplatser inom sin organisation om inte annat har avtalats. Beställaren förbinder sig att använda modulen på ett sådant sätt som beskrivits på modulens hjälpsidor eller via instruktioner från leverantören och i det syfte som modulen har tagits fram. Beställaren förbinder sig även att se till så att användaren också använder modulen på ett sådant sätt som beskrivits i denna punkt.

Rätt till support

Beställaren har rätt, i de fall som hjälpsidorna för modulen inte är tillräckliga att få support på modulen. Support sker via formulär på leverantörens webbplats.

Leverantörens skyldighet

Leverantören strävar efter att tillhandahålla och förvalta modulen kontinuerligt och med stabilitet. Leverantören åtgärdar fel i modulen genom uppdaterade versioner av modulen som tillhandahålls beställaren automatiskt genom bystemet och systemleverantörens tjänst, Sitevision Marketplace, förutsatt att systemet är inställt enligt systemleverantörens rekommendationer. Leverantören tillhandahåller inte uppdateringar av modulen på andra sätt.

Ansvarsbegränsningar

Modulen tillhandahålls i befintligt skick och utan några utfästelser eller garantier. Leverantören ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma för att beställaren inte kan använda modulen. Leverantören förbehåller sig rätten att uppdatera, revidera, eller temporärt eller permanent upphöra med att tillhandahålla modulen. Leverantören ansvarar inte för innehållet på webbplatser som länkats till eller från Modulen.

Leverantören ansvarar inte för fel som uppstår på grund av fel eller ändringar i systemet som är bortom leverantörens kontroll, eller för fel som uppstår om beställaren använder modulen på ett sätt som är oförenligt med det som beskrivs i dessa licensvillkor.

Leverantören tar inget ansvar för drift eller säkerhet avseende några tredjepartstjänster. Leverantören tar heller inget ansvar för den del av modulen som är beroende av tredjepartstjänsten. Leverantören förbehåller sig rätten att ta bort eller ändra på funktionalitet i modulen om grundläggande ändringar i tredjepartstjänsten kräver det.

Leverantören tar inget ansvar för att modulen fungerar i andra webbläsare än vid var tid gällande senaste versioner av standardwebbläsare. Leverantören förbehåller sig rätten att ta bort eller ändra på funktionalitet i modulen ifall grundläggande ändringar i nya versioner av dessa standardwebbläsare kräver det.

Uppsägning

Dessa licensvillkor gäller tills de sägs upp av beställaren eller leverantören med tre (3) månaders uppsägningstid.

Leverantören har rätt att säga upp dess licensvillkor med omedelbar verkan om Beställaren väsentligen bryter mot dess bestämmelser och inte åtgärdar överträdelsen inom fjorton (14) dagar efter skriftligt meddelande om detta, förklaras konkurs, inleder sammansättningsförfaranden eller omorganisation av företag eller på annat sätt kan antas att motparten är insolvent. Leverantören har, utan att det påverkar andra rättigheter eller rättsmedel, rätten att säga upp avtalet med omedelbar verkan om beställaren bryter mot lag, förordningar eller domstolsbeslut eller dom, i dess användning av modulen. Leverantören har också rätten att säga upp beställarens nyttjanderätt till modulen om betalning inte erläggs.

När dessa licensvillkor upphör, oavsett anledning, upphör beställarens rätt att använda modulen automatiskt. Beställaren ska omedelbart upphöra med all användning av modulen samt radera alla eventuella kopior av modulen. Samtliga villkor som uppenbarligen är avsedda att överleva Llcensvillkoren ska äga tillämplighet även efter licensvillkorens upphörande.

Hans Danielsson säljansvarig på B3 Vibe och B3 Complete

Hör gärna av dig för mer information

Hans Danielsson

hans.danielsson@b3.se
070-215 35 95