Moderna biljett- och betallösningar för Stockholms resenärer

Den snabba tillväxten i Stockholm ställer krav på en attraktiv kollektivtrafik. Trafikförvaltningen ansvarar för den allmänna kollektivtrafiken i Stockholm och arbetar med utbyggnader, moderniseringar och upprustningar i de system som stöder trafiken. B3 stöttar trafikförvaltningen med kravanalys, upphandling och projektledning i arbetet att modernisera plattformen för att hantera biljetter och betalning samt att styra spärrarna.

Varje dag reser närmare 900 000 resenärer med SL-trafiken genom tunnelbana, bussar, pendeltåg, lokalbanor och pendelbåtar i Stockholms län. Trafikförvaltningen föreslår och genomför regionala lösningar som underlättar arbetspendling och förenklar vardagen för boende och besökare i länet.

Den nuvarande plattformen för biljett- och betallösningar i dagens spärrar hade blivit föråldrad och var kostsam att drifta. Trafikförvaltningen behövde byta ut gammal hårdvara och modernisera tjänsten för att lägga grunden för en modern och säker drift. Systemet består av många olika delar och är även integrerat med banktjänsterna som möjliggör att blippa sitt kreditkort. B3 har stöttat trafikförvaltningen i projektet med att upphandla en ny plattform genom spetskompetens i kravhantering och upphandling.

Plattformen utvecklas enligt BoB – Biljett- och Betal-standard, en standard som ägs gemensamt av kollektivtrafiksbranschen i Sverige. B3s expert har genom en bred kompetensprofil inom IT-utveckling, -drift och upphandling stöttat trafikförvaltningen i arbetet med att hitta lösningar för att snabbt lösa behovet av hårdvaruinköp och kravställning för funktionalitet för att styra spärrarna. Därtill har B3s expert haft rollen som projektledare av förstudie och upphandlingsarbete för att sätta en långsiktig strategi kring avtal, upphandlingar och försörjning av hårdvara och tjänster för biljett- och betallösningar.

En första leverans av den nya plattformen för att styra spärrarna har skett och testas nu på ett antal spärrar runt om i regionen för att i nästa steg tas ut bredare. Leveransen av den nya plattformen lägger grunden för en säkrare och mer stabil kollektivtrafik i länet när spärrarna fungerar optimalt. En stor del av förbättringar sker under ytan men en konkret förändring för resenärerna är att spärrarna på sikt får en färgskärm.

Tunnelbana