Nytt verksamhetssystem för skolväsendet i Sigtuna kommun

Kommunens mål är ett förbättrat systemstöd i undervisningen med ökade möjligheter till dialog mellan hem och skola och mellan lärare och elev. Effektivare administration och utökade möjligheter till systematiskt kvalitetsarbete samt användarvänligare systemstöd är andra viktiga mål.

B3 har stöttat kommunens arbete med anskaffningen av det nya systemstödet för skolväsendet (förskola, fritidshem, grundskola F-9 samt gymnasie- och särskola).

Arbetet som genomförts i bred förankring med berörda intressenter både externt och internt i kommunen inleddes med en omfattande förstudie. En nuläges- och behovskartläggning samt marknadsundersökning mynnade ut i en analys och rekommendation om en sammanhållen upphandling i fem delar.

B3 har haft rollen som projektledare och har väglett kommunen genom hela upphandlingsprocessen som genomförts i förhandlad form. 11 leverantörer ansökte i första steget om att delta varav 4 gick vidare till steg två som innehöll anbudsgivning och förhandling. Efter utvärdering skedde tilldelning slutligen till två leverantörer, en för administration och en för lärplattform. Som resultat av upphandlingen uppnår Sigtuna kommun en kraftig besparing och samtidigt en väsentlig minskning av antalet system. Nu inleder kommunen införandet av de nya systemstöden i fortsatt samarbete med B3, som bistår med införande- och projektledarstöd.

Sigtuna kommun är nöjda med ett gott upphandlingsstöd från B3, som bidragit med kompetens, struktur och gediget arbete under hela upphandlingsprocessen från förstudie till tilldelning.

DANIEL HÄGG, CHEF FÖR STÖD OCH UTVECKLING PÅ BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN