Samverkan för gemensam digital plattform i fyra Mälarstäder

Befolkningen i fyra Mälarstäder, kommunerna Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås uppgår till närmare 350 000 invånare, vilket innebär att regionen tillhör Sveriges största. För att ytterligare öka tillväxten har politikerna i regionen fattat beslut om samverkan inom strategiskt viktiga och långsiktiga utvecklingsområden som klimat, näringsliv, transporter, boende, integration och infrastruktur. IT och digitalisering tillhör ett av delområdena som pekats ut och IT-cheferna i de fyra kommunerna beslutade därför om att inleda konkret samverkan kring en gemensam digital tjänsteplattform. B3 har stöttat kommunerna på resan.

Första steget i projektet handlade om att upphandla den nya plattformen och synkronisera avtalen inom fyra Mälarstäder, ett uppdrag som Eskilstuna kommun fick ansvar att driva. Då Eskilstuna sedan länge hade ett etablerat samarbete och avtal med B3 kring upphandlingstjänster fick B3 förtroendet att bistå med konsultstöd. B3 fick därutöver även projektledaruppdraget att möjliggöra och skapa former för samverkan och samarbete inom fyra Mälarstäder kring den nya plattformen.

Upphandlingen genomfördes under 2019 och införandet i de fyra kommunerna pågick därefter under 2020. En projektgrupp bildades med representanter för de olika kommunerna för att hålla ihop arbetet. B3 ledde arbetet under upphandlingsfasen och arbetade tillsammans med olika arbets- och referensgrupper med medlemmar från berörda verksamheter samt juridik, säkerhet och teknik. Upphandlingen vanns av en aktör på marknaden med en spännande och modern plattform som ger kommunerna stora möjligheter att förbättra och vidareutveckla sina digitala tjänster och erbjudanden.

B3s insatser är högt uppskattade, främst utifrån förmågan att referera till erfarenhet genom att omsätta det i vårt pågående arbete.

PEKKA SERRANDER, ENHETSCHEF OCH BESTÄLLARE ESKILSTUNA KOMMUN

Under införandefasen har B3 bidragit med ett generellt kompetensstöd, vissa avtals- och utredningsdelar samt har också haft ansvaret för test- och leveranskontroll vid införandet i de olika kommunerna. En viktig målsättning under hela projektet har varit att bana väg och bidra till ökade möjligheter för kompetensdelning mellan de fyra kommunerna. Detta innebär exempelvis att möjliggöra en förenklad och effektiviserad utveckling av nya digitala tjänster där behoven ofta är snarlika i kommunerna.

En utmaning i arbetet var att konkretisera det gemensamma målet och hitta en gemensam väg framåt i kravställningen i och med att kommunerna har olika förutsättningar, olika utgångspunkter, olika mängd resurser och naturligtvis från och till också olika förväntningar och viljeinriktningar.

En e-tjänsteplattform är en plattform bestående av presentationsgränssnitt, processmotor, och affärslogik som kan både bygga och skapa digitala tjänster. Ofta finns färdiga gränssnitt gentemot funktioner som identifiering, signering, betalningar, mina sidor, arkivering samt ärendehantering.

B3 har arbetat med oss i Fyra Mälarstäder med att skapa underlag för upphandling av en kommungemensam e-tjänsteplattform, samt att blicka in i en framtid där vi når resultat genom en gemensam effektstyrning. Under B3s ledning har vårt samarbete utvecklats, vi har under resans gång hittat samarbetsformer och lyckats enas om resursanvändning i arbetsgrupper med tillit till varandra.

En stor del i detta är B3s förmåga att leda och styra, se till att vi utgår från uppdraget samt att vi som projektgrupp behöver vara modiga och våga ha en åsikt gentemot Styrgrupp och Arbetsgrupper. B3s insatser är högt uppskattade, främst utifrån förmågan att referera till erfarenhet genom att omsätta det i vårt pågående arbete.

PEKKA SERRANDER, ENHETSCHEF OCH BESTÄLLARE ESKILSTUNA KOMMUN